€ 5,00
ماهانه
Extra IP adres
€ 49,95
ماهانه
Hosting - Reseller 5Gb
Reseller package 5Gb
€ 309,00
ماهانه
€ 25,00 هزینه تنظیم
OV SSL Wildcard Certificaat
€ 70,00
ماهانه
Reseller 10Gb
Reseller package 10Gb
€ 0,00
ماهانه
SSL Certificaat GeoTrust
€ 325,00
سالانه
SSL Certificaat Geotrust EV
€ 9,95
ماهانه
Hostingpakket Small
€ 12,50
ماهانه
Hostingpakket Medium
€ 45,00
ماهانه
Hostingpakket Large
€ 35,00
ماهانه
Hostingpakket Magento